Regulamin konkursu
„KOCHAJMY PUPILE – TYLKO I AŻ TYLE”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu pod nazwą „KOCHAJMY PUPILE – TYLKO I AŻ TYLE” (dalej „Konkurs”) jest Fundacja Chaber Polski z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 4 lok. 64 (02-793), 
NIP 9512453614 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs trwa od 15.października 2018 r. do dnia 30 maja 2019 r.(okres nadsyłania zgłoszeń).
3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez Organizatora komisja konkursowa (dalej „Jury”).

§2
Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna i bierze udział w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).

§3
Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest wysłanie zdjęcia pupila wraz z uzasadnieniem dlaczego jego pupil ma mieć imieniny danego dnia wraz ze wskazaniem konkretnego dnia spośród terminów wskazanych w ust.2i przesłanie Organizatorowi w terminie wskazanym w § 1 ust. 3. zdjęcia wraz z uzasadnieniem wraz z danymi identyfikującymi Uczestnika stanowić będzie zgłoszenie w Konkursie.
2. Terminy do wyboru:
1 styczeń 2020,
6 styczeń 2020,
14 luty 2020
17 luty 2020
21 kwiecień 2020,
22 kwiecień 2020,
1 maj 2020,
3 maj 2020,
26 maj 2020
9 czerwiec 2020,
20 czerwiec 2020,
23 czerwiec 2020
1 lipiec 2020
15 sierpień 2020,
1 września 2020 
4 październik 2020
25 październik 2020
1 listopad 2020,
11 listopad 2020,
6 grudzień 2020
24 grudzień 2020
25 grudzień 2020,
26 grudzień 2020.
31 grudzień 2020

3. Uczestnik może dokonać maksymalnie siedem zgłoszeń, w Konkursie siedmiu różnych zwierząt.

§4
Nagrody i ich wydanie

1. Organizator przewidział w Konkursie nagrodę w postaci umieszczenia zdjęcia pupila w kwadracie kalendarza oznaczonego konkretną datą; kalendarz „KOCHAJMY PUPILE – TYLKO I AŻ TYLE”.
2. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi w sposób uzgodniony ze zwycięzcami Konkursu.

§5
Prawa autorskie

Stosownie do postanowień art. 921 § 3 k.c. Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych zdjęć wraz z uzasadnieniem nadesłanych przez Uczestników, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywanie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,
2) w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych, w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy. 

§6
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. 
3. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane podawane przy dokonywaniu zgłoszenia w Konkursie.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) 
5. Uczestnicy mają prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. 

§7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora w okresie od dnia 15 października 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r. Ponadto, Organizator zamieści regulamin na stronie internetowej www.kochajmypupile.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.